Detta betyder våra certifikat och märkningar

DSC01653

På Aven bryr vi oss mycket om både trä och miljö – så mycket att vi har papper för att bevisa det. Här kan du se våra viktigaste certifieringar.

ISPM 15

Allt fler länder kräver att träemballage som passerar landgränserna skall vara behandlat enligt ISPM 15. Detta innebär att virket skall värmebehandlas till 56º C i virkets kärna under minst 30 minuter. Behandlingen görs för att befria virket från eventuella skadeinsekter.


IPPC (International Plant Protection Convention) har tagit fram denna standard, ISPM 15, som många länder refererar till och succesivt inför i sin nationella lagstiftning. Aven är licensierad av Jordbruksverket för märkning enligt ISPM 15 samt innehar licens från Statens Jordbruksverk (SJV) som ger oss rätt att märka pallen med denna stämpel. Du kan läsa mer om märkningar gällande handel med trä, träprodukter och träemballage på Jordbruksverkets hemsida.

FSC® och PEFC

FSC® och PEFC är båda oberoende ideella organisationer som har satt viktiga standarder för hållbart skogsbruk med särskild vikt på:

  • Bevarande och skydd av biologisk mångfald.
  • Skogsförvaltningen måste följa tillämplig lagstiftning, internationella fördrag och konventioner
  • Skogsförvaltningen måste upprätthålla, bevara och återställa tjänster och miljövärden från skogens ekosystem och måste undvika, förbättra eller minska negativ miljöpåverkan.
  • Skogsvården ska upprätthålla eller förbättra de sociala och ekonomiska villkoren för de anställda i skogen både nationellt och i närområdet.
  • Det ska finnas fastställda verksamhetsplaner för den certifierade skogen, där vikt läggs vid att förvalta skogens långsiktiga ekonomiska bärkraft.

Båda uppläggen bygger på att virket som används kan spåras tillbaka till den ursprungliga skogen. Aven har valt att vara spårbar och är certifierad enligt båda systemen.

SS EN ISO 9001 – Kvalitetsledningssystem

SS EN ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem. Den fastställer krav för ett företags förmåga att leverera produkter och tjänster som uppfyller kunders krav och tillämpliga lagar och förordningar. Att vara certifierad enligt denna standard innebär att företaget har etablerat och implementerat processer för kvalitetsledning, kontinuerligt förbättrar sin prestanda och uppfyller fastställda kvalitetskrav.

SS EN ISO 45001 - Arbetsmiljöledningssystem

SS-EN ISO 45001 är den svenska antagningen av den internationella standarden ISO 45001 för arbetsmiljöledningssystem. Den hjälper organisationer att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö genom att hantera risker och främja förebyggande åtgärder. Genom att implementera denna standard kan organisationer förbättra arbetsmiljöprestanda och uppfylla efterlevnadskrav. SS-EN ISO 45001 är ett kraftfullt verktyg för att bygga en ansvarsfull och medveten arbetskultur.

SS EN ISO 14001 - Miljöledningssystem

Aven följer det svenska miljöledningssystem SS-EN ISO 14001 och följer de internationella standarderna fastställda av ISO och SIS. Systemet ger riktlinjer och krav för att skapa och upprätthålla effektiva miljöledningssystem. Genom att följa standarden kan organisationer hantera miljöaspekter, minska risker och uppfylla efterlevnadskrav, vilket främjar kontinuerlig förbättring. SS-EN ISO 14001 ger en strukturerad och holistisk strategi för miljöansvar, där organisationer minskar sin miljöpåverkan och stärker sitt rykte genom engagemang för hållbar utveckling.

FOR 50Återvinningssymbolen "FOR 50" är en specifik symbol som används för att indikera materialtypen och återvinningsmöjligheterna för förpackningar och andra produkter. FOR 50 står för att förpackningen är tillverkad av minst 50% förnybart material. Det kan vara användbart för konsumenter som vill göra mer miljövänliga val genom att välja förpackningar som är tillverkade av förnybara resurser istället för icke-förnybara material.

13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I RABBALSHEDE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION