Hållbart skogsbruk

Bevarande för framtidens skogar

Hallbarskog

I en tid där miljövänlighet och hållbarhet är centralt för samhällsutvecklingen, spelar hållbart skogsbruk en avgörande roll. För att säkerställa att skogsmiljöer och deras ekosystem bevaras för kommande generationer krävs ett beslutsamt åtagande från oss alla.

Vad innebär hållbart skogsbruk?

Hållbart skogsbruk strävar efter att upprätthålla en balans mellan de resurser som tas från skogen och dess kapacitet att förnya sig själv naturligt. Det innebär att man tar hänsyn till biologisk mångfald, vattenkvalitet, markförhållanden och andra ekosystemtjänster i skogsförvaltningen. Genom att implementera långsiktiga strategier och ansvarsfulla metoder kan man säkerställa att skogar förblir en hållbar och värdefull resurs.

Certifieringar som garant för hållbarhet

För att försäkra att skogsbruket bedrivs på ett hållbart sätt, har olika certifieringsorgan etablerats för att övervaka och bekräfta följsamhet med hållbara skogsförvaltningsprinciper. Exempelvis certifieringen från Forest Stewardship Council (FSC) eller Programme  garanterar att träprodukter kommer från skogsområden där hänsyn tas till miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Hållbart skogsbruk strävar efter att upprätthålla en balans mellan de resurser som tas från skogen och dess kapacitet att förnya sig själv naturligt. Det innebär att man tar hänsyn till biologisk mångfald, vattenkvalitet, markförhållanden och andra ekosystemtjänster i skogsförvaltningen. Genom att implementera långsiktiga strategier och ansvarsfulla metoder kan man säkerställa att skogar förblir en hållbar och värdefull resurs.

Fördelar med hållbart skogsbruk

  1. Bevarande av biologisk mångfald: Hållbart skogsbruk hjälper till att bevara den biologiska mångfalden genom att skydda livsmiljöer för olika arter och främja ekosystemets stabilitet.
  2. Klimatpåverkan: Skogar har en avgörande roll i att absorbera koldioxid från atmosfären. Genom att bevara skogarna bidrar hållbart skogsbruk till att mildra klimatförändringar.
  3. Skydd av vattenresurser: En ansvarsfull skogsförvaltning säkerställer att vattenkvaliteten i närliggande vattendrag och sjöar inte påverkas negativt av skogsverksamheten.
  4. Sociala och ekonomiska fördelar: Genom att inkludera lokalbefolkningen i beslutsprocessen och skapa arbetstillfällen bidrar hållbart skogsbruk till samhällsutveckling och ekonomisk tillväxt.


Hållbart skogsbruk som nyckeln till framtiden

Hållbart skogsbruk är en grundläggande komponent för att säkerställa att skogar fortsätter att vara en livsviktig resurs för mänskligheten. Genom att fokusera på balanserad skogsförvaltning och genomförandet av hållbara metoder kan vi bevara naturens skatter och skapa en hållbar framtid för kommande generationer.


13 AVDELNINGAR 
I SKANDINAVIEN


1,4 MILJONER 
PRODUKTER PRODUCERADE I SVERIGE, ÅRLIGEN


LOKAL PRODUKTION
MINSKAT CO2-UTSLÄPP


CERTIFIERAD
HÅLLBAR PRODUKTION